Cerdd Cydweithredol Wrecsam

Polisi Cyfle Cyfartal
Anela Cerdd Cydweithredol Wrecsam i ddarparu addysg gerddorol o’r safon uchaf ar gyfer holl ddisgyblion a defnyddwyr y gwasanaeth, beth bynnag fo eu cefndir.  Er mwyn gweithio tuag at y nod, mae Cerdd Cydweithredol Wrecsam yn ymrwymo i wneud ei orau a defnyddio ei adnoddau er mwyn sicrhau bod yr holl weithgareddau yn cael eu rheoli gan egwyddorion cyfle cyfartal, lle na bo’r un person ar sail eu cred grefyddol, barn wleidyddol, rhywedd, statws priodasol, hil, lliw, ethnigrwydd, tueddfryd rhywiol nac anabledd yn cael eu trin yn anffafriol neu’n anfanteisiol mewn unrhyw ffordd.

Mae’r datganiad hwn yn berthnsol i recriwtio a derbyniadau,  cwricwlwm, addysgu a dysgu ac i ddatblygiad a hyfforddiant staff.