Cerdd Cydweithredol Wrecsam

Arweiniad Ysgolion I'n Gwasanaeth

Gwersi

Byddwn yn cynnig 32, 34 neu 36 gwers pob blwyddyn academaidd.  Nod hyn yw sichrau parhâd i’r disgyblion drwy gydol y flwyddyn. Gall ysgolion drafod yn unigol gyda’r swyddfa nifer wahanol o wersi os ydynt yn dymuno hynny ond rydym yn argymell 36.

Gall amserau gwersi amrywio; rydym yn argymell gwersi 15 munud i ddisgyblion cynradd, 20 munud i ddisgyblion uwchradd a gwersi 30 munud ar gyfer disgyblion graddau uwch.  Gall ein tiwtoriaid drafod hyn ymhellach gyda chi.

Efallai y bydd ysgolion yn dymuno defnyddio rhai o’r gwersi ar gyfer dibenion eraill, e.e. paratoi ar gyfer arholiad, ymarferion eisteddfod, cyngherddau Nadolig ayb. Trafodwch hyn gyda’ch athro o’r Fenter yn gyntaf.

Mae’r gwersi’n digwydd yn yr ysgol. Fodd bynnag, gellir trefnu gwersi mewn lleoliad arall os yw athro ar gael. Gellir trefnu sesiwn blasu drwy’r swyddfa os oes angen, ac os yw athro ar gael.

Bydd pob disgybl yn derbyn dyddiadur ymarfer a byddwn yn ebostio adroddiad cynnydd pob disgybl hanner ffordd drwy’r flwyddyn academaidd.

Sut gallwn ni helpu…

Mae gennym gronfa ariannol wedi’i sefydlu gan Gyngor Bwrdeisdref Sirol Wrecsam y gallwn ei defnyddio i gynorthwyo disgyblion mewn angen ariannol go iawn er mwyn iddynt gael mynediad i wersi ac ensemblau. Trafodir y defnydd o’r gronfa hon ar sail unigol a chyfrinachol rhwng Cyfarwyddwr y Corff Cydweithredol a’r Prifathro perthnasol.

​Offerynnau

Mae gwersi ar gael ar gyfer y ffidil, fiola, soddgrwth, bas dwbwl, telyn, recorder, ffliwt, obo, clarinet, basŵn, sacsoffon, trwmped, corned, corn fflugel, corn tenor, baritôn, ewffoniwm, trombôn, tiwba, corn ffrengig, cit drymiau, offerynnau taro cerddorfa, piano, allweddell drydan, gitâr (acwstig, clasurol, trydan a bâs), iwcaleili, llais, theori cerddoriaeth a gwrando.

Wrth ddewis pa offeryn i’w ddysgu, dylid ystyried oed a maint y disgybl. Efallai y bydd angen cyngor un o’n athrawon arnoch – gellir trefnu hyn drwy gysylltu â’r swyddfa.

Ar ôl dwy flynedd, byddwn yn gallu trafod cynllun talu er mwyn naill ai prynu offeryn cyfredol y disgybl neu brynu offeryn newydd gan Cerdd Cydweithredol Wrecsam. Gall ein tiwtoriaid gynnig cyngor yn y maes hwn unrhyw amser.

​Arholiadau

​Mae arholiadau’n rhan bwysig o gynnydd mewn cerddoriaeth. Bydd tiwtoriaid yn cynghori pryd y bydd eich disgyblion yn barod i sefyll arholiad. I ddechreuwyr, byddwn yn trefnu ein haroliadau ‘sêr’ ein hunain pan fydd disgyblion yn sefyll arholiad byr gydag un o’n aelodau staff o fewn yr ysgol ac yn ennill gradd gyda thystysgrif – naill ai efydd, arian neu aur; bydd hyn yn angenrheidiol er mwyn sefyll arholiad Gradd 1 yr Associated Board a bydd yn rhoi arwydd o gynnydd disgybl i’r ysgol a’r rhieni.

Bydd Cerdd Cydweithredol Wrecsam yn trefnu un ymweliad pob blwyddyn academaidd gan fwrdd arholi allanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r swyddfa.

Byddwn yn sicrhau y bydd pianydd yn cyfeilio i’r disgyblion a byddwn yn rhoi gwybod beth yw’r canlyniadau i’r ysgolion.

Ensemblau

Gall pob disgybl ymuno gydag un o’n grwpiau sydd wedi’u lleoli ar draws y sir. Bydd ein haelodau’n eich cynghori pa grŵp fyddai fwyaf addas i’ch disgyblion. Mae chwarae mewn grŵp yn rhan bwysig o gynnydd ac yn datblygu cyfeillgarwch, gwaith tîm a sgiliau hyder. Mae perfformio’n rheolaidd yn hanfodol i gynnydd. Gall ysgolion ddewis ‘prynu’ amser yn ystod yr wythnos gan Cerdd Cydweithredol Wrecsam i alluogi ein tiwtoriaid i drefnu grŵp yr ysgol amser cinio neu ar ôl ysgol – os yw hyn o ddiddordeb i’ch ysgol, yna cysylltwch â’r swyddfa i drafod y mater ymhellach.

​​Gall ysgolion logi ein grwpiau ar gyfer unrhyw ddigwyddiad – ffeiriau ysgol, cyngherddau Nadolig ayb; cysylltwch â’r swyddfa.

Byddwn bob amser yn hysbysu’r ysgolion pan fydd eich disgyblion yn cymryd rhan mewn cyngherddau lleol neu unrhyw gystadleuaeth.

Trefnir cyngerdd gan Cerdd Cydweithredol Wrecsam ddwy waith y flwyddyn – fel arfer cyn y Nadolig a thua diwedd tymor yr haf.